Jump to main content

Graviplast Pro Struktura

Graviplast Pro Struktura - do stosowania w budownictwie, w inżynierii komunikacyjnej, w zakresie stosowania i przeznaczenia oraz przy spełnieniu warunków podanych w Aprobacie Technicznej IBDiM nr AT/2016-02-3298. Masa Graviplast Pro Struktura jest suchą mieszaniną składników: mieszanina pigmentów, wypełniaczy, kruszywa, kulek szklanych, środków pomocniczych oraz syntetycznej żywicy organicznej, które ulegają ujednorodnieniu po podgrzaniu do temperatury aplikacji i wymieszaniu. Kombinacja żywic oraz plastyfikatorów zapewnia masie odpowiednią trwałość, plastyczność oraz bardzo dobrą adhezję do podłoża. Pigmenty stosowane do produkcji zapewniają stabilność barwy białej, także pod wpływem promieniowania UV. Mieszanina kruszyw kwarcowych i wypełniaczy zapewnia odpowiednią szorstkość oraz odporność na ścieranie.

Przeznaczenie produktu

Masa Graviplast Pro Struktura jest przeznaczona w inżynierii komunikacyjnej do wykonania na gorąco grubowarstwowych oznakowań poziomych na jezdniach, placach, parkingach itp., posiadających nawierzchnię z mieszanek mineralno-asfaltowych lub z betonu cementowego.

Ze względu na dobrą trwałość powłok zaleca się stosowanie masy Graviplast Pro Struktura do oznakowania miejsc o dużym natężeniu ruchu. Szczególnie zaleca się stosowanie masy Graviplast Pro Struktura do wykonania oznakowania dróg w strefach obciążonych ciężkim i intensywnym ruchem pojazdów, np.: przejść dla pieszych, linii bezwzględnego i warunkowego zatrzymania, strzałek kierunkowych, a także linii segregacyjnych i krawędziowych oraz znaków poziomych na jezdniach przed miejscami szczególnie niebezpiecznymi.

Masa Graviplast Pro Struktura stosowana jest do wykonania oznakowań gładkich, strukturalnych, profilowych i akustycznych, o grubości od 2 mm do 5 mm.

Parametry techniczne

Barwa: biała (możliwe także inne)
Gęstość: od 1,90 do 2,10  g/cm³
Temp. mięknienia: od 80 do 95°C
Penetracja stemplem w temp. 20°C: od 6 do 20 min
Zawartość spoiwa: od 18 do 22 % (m/m)
Wskaźnik szorstkości na podłożu gładkim (SRT): ≥  45
Udarność w temp. 0°C, 10 sztuk: ≥6
Współczynnik luminancji ß: ≥ 0,70  (dla barwy białej)
Współrzędne chromatyczności: x = 0,319 y = 0,337
Przejezdność w temp. 20°C: po 3÷5 min
Przydatność do stosowania: 6 miesięcy od daty produkcji na etykiecie
Przechowywanie: tylko w zamkniętych opakowaniach fabrycznych, z dala od źródeł ognia lub ciepła, w wentylowanym magazynie (temp. od +5°C do +25°C), chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
Pakowanie: worki foliowe 20 kg lub opakowania typu big bag 500 kg

Zalecenia producenta, aplikacja i środki bezpieczeństwa

Warunki aplikacji:
Temp. powietrza: min. +5°C
Temp. podłoża: min. +5°C
Wilgotność wzgl. powietrza: max. 80%
Temp. aplikacji: od 175°C do 220°C

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia przeznaczona do znakowania musi być sucha, czysta, wolna od kurzu, piasku, żwiru, oleju i innych zanieczyszczeń organicznych. Na nowych nawierzchniach z betonu cementowego należy przed znakowaniem dokładnie usunąć mleczko cementowe (np. poprzez frezowanie wodą pod wysokim ciśnieniem) następnie czystą i suchą powierzchnie pokryć specjalnym primerem. Ilość primera zależy od stopnia porowatości betonu.
Na nowych nawierzchniach bitumicznych zaleca sie aplikację oznakowania nie wcześniej niż 2 ÷ 4 tygodnie po ułożeniu warstwy ścieralnej i obciążeniu jej ruchem w celu redukcji efektu brudzenia oznakowania. Istniejące stare warstwy oznakowania należy przed aplikacją usunąć odpowiednio dobraną metodą mechaniczną. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących kompatybilności podłoże – masa zalecamy wykonanie odcinka próbnego oraz testy pull-off (testy przyczepności oznakowania do nawierzchni).
Grubość aplikacji: od 2 mm do 5 mm (max. 8 mm, min 0,9 mm spray). Osiągniecie zalecanych grubości aplikowanej warstwy materiału uzależnione jest od sposobu aplikacji, typu oznakowania oraz technicznych możliwości poszczególnych urządzeń do nakładania.

Niektóre typy oznakowania i zalecane zużycie materiału:

- gładkie (od 2 mm do 3 mm – max 5mm): zużycie od 4 kg/m² do 6 kg/m²,
- strukturalne (od 3 mm do 5 mm): zużycie od 3,0 kg/m² do 6,5 kg/m²  w zależności od typu struktury i stopnia wypełnienia,
- profilowane (od 2 mm do 8 mm): zużycie od 2,0 kg/m² do 9,0 kg/m² w zależności od typu profilu.

W celu uzyskania max. parametrów odblaskowości należy świeżo ułożoną masę posypać kulkami szklanymi w ilości od 250 g/m² do 480 g/m², nie później niż 5 s po aplikacji. Zalecane frakcje kulek szklanych posypu: od 125 μm do 850 μm lub od 400 μm do 800 μm z powłoką silikonową.

Przygotowanie masy

Materiał powinien być roztopiony i mieszany w stałej temperaturze wyższej niż 185°C przez około 30 do 45 minut przed aplikacją. Zaleca sie wykonywanie aplikacji w temperaturze między 175°C a 220°C. W przypadku nakładania materiału na stare oznakowanie lub zimną nawierzchnię należy zastosować najwyższa temperaturę.
Materiału nie należy utrzymywać w temperaturze powyżej 220°C przez okres dłuższy niż 1 h. Przy 200°C czas ten nie powinien być dłuższy niż 5 h, natomiast przy 190°C – 7½ h.
W przypadku dłuższych przestojów temperatura materiału w kotle (mieszalniku) powinna być obniżona do  140 ÷ 150°C.

Środki bezpieczeństwa

Szczegółowe zalecenia dotyczące transportu, magazynowania, pierwszej pomocy, toksykologii i ochrony środowiska zawarte są w Karcie Charakterystyki Produktu Niebezpiecznego, która jest wydawana na każde życzenie klienta i przy zakupie produktu.